Vår integritetspolicy

Senast uppdaterad: 2021-03-19

Grundläggande principer

Norlandia Förskolor och dess dotterbolag förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. För att du bättre ska kunna förstå hur vi behandlar information om dig redovisar vi nedan våra grundläggande principer för behandling av personuppgifter. Vi utbildar våra rektorer och informerar all pedagogisk personal om hur vi arbetar med dataskyddsförordningen.

Vad är dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen är en EU-förordning som från och med 25 maj 2018 ersätter PUL (Personuppgiftslagen). Nya dataskyddsförordningen som också kallas GDPR (General Data Protection Regulation) syftar till att stärka EU-medborgarnas rättigheter hur företag, myndigheter och föreningar hanterar och skyddar personuppgifter. Dataskyddsförordningen gäller alla EES- och EU-länder inklusive Norge och Island. För att läsa mer om dataskyddsförordningen hänvisar vi till www.datainspektionen.se

Personuppgiftansvarig

Det är verksamheten som hanterar personuppgifterna som betraktas som personuppgiftsansvarig. 

Behandling av personuppgifter:

  1. Tillhandahålla och fullgöra avtal om tjänster
  2. Vi behandlar uppgifter om våra leverantörer, barn, vårdnadshavare och andra kunder i syfte att fullgöra avtal. Vi behöver kunna identifiera våra kunder och leverantörer, hantera beställningar, fakturor och betalningar. Vi måste även bokföra och redovisa skatt enligt gällande lagstiftning
  3. Rättslig grund för behandling är avtal, rättsliga förpliktelser samt intresseavvägning

Personuppgiftsbiträden

Norlandia Förskolor använder personuppgiftsbiträden för att samla in, lagra eller på annat sätt behandla personuppgifter för organisationens räkning. Vi ingår avtal med dessa personuppgiftsbiträden för att garantera IT- och informationssäkerheten på varje nivå av hanteringen och behandlingen av uppgifterna. 

Exempel på några av våra viktigaste leverantörer som hanterar personuppgifter åt Norlandia Förskolor:

Norlandia Health and Care Group Services AB: Ansvar för fakturering, redovisning och lönetjänster. Bistår också som leverantör av dataskyddsombudstjänster

Microsoft: Vi hanterar Sharepoint och Office 365-tjänster från Microsoft. All lagring sker inom EU.

Ikomm AS:  Ansvarar för applikationsservrar. All Behandling sker inom EU/EES området.

Prion AB: Förskolans digitala plattform för pedagogisk dokumentation, administration och kommunikation.

Ställa ditt barn i kö

Norlandia Förskolor har olika kösystem, dels kommunernas egna, dels egna köer. Vi får uppgifter om barnen från kommunerna om de personuppgifter som krävs för placering och utbetalning av barnpeng.

Vi hanterar uppgifterna på ett säkert sätt utifrån varje syfte och sparar inte uppgifterna längre än nödvändigt. Köerna hanteras av rektor samt samordnare/administratör på respektive förskola.

Bildhantering

På förskolorna används bilder för att identifiera barn, dokumentera aktiviteter och det förändrande lärandet för att utveckla verksamheten. Vi tar aldrig bilder som kan uppfattas eller användas på ett kränkande sätt. Vi tar endast gruppbilder där alla barn har givit samtycke.

 

Vilka personuppgifter hanteras?

Lagringstid

Laglig grund

Facebook/Instagram

Bilder

Max 1 år från publiceringsdatum

Samtycke

Dokumentation

Bilder

Tills barnet slutar

Samtycke

 

Prion 

 

Vilka personuppgifter hanteras?

Lagringstid

Laglig grund

Närvarolista

Namn, bild, födelsedatum

Tills barnet slutar

Avtal

Kontaktinformation till vårdnadshavarna

E-post

Tills barnet slutar

Avtal

Barnets mapp

Namn, enskild dokumentation, specialkost

Tills barnet slutar

Avtal

 

Övrigt

 

Vilka personuppgifter hanteras?

Lagringstid

Laglig grund

Allergilista, medicinering, specialkost

Namn och hälsa

Tills barnet slutar

Avtal, bedriva säker och trygg förskola

Utflyktspärm

Namn och kontaktuppgifter till vårdnadshavare

Tills barnet slutar

Avtal, bedriva säker och trygg förskola

 

Barnet slutar på förskolan

När barnet flyttar eller ska börja förskoleklass raderas deras personuppgifter och dokumentation. Om barnet har insatser i form av särskilt stöd sparas uppgifter i tre år för eventuell kartläggning framåt. Vårdnadshavaren har rätt att ta del av barnets uppgifter samt få dokumentation vid avslutning på förskolan.

Klagomål

Du kan skicka in klagomål till Datainspektionen om du anser att vår behandling inte överensstämmer med vad vi har uppgett här, eller om du anser att vi har brutit mot lagar om integritetsskydd på något annat sätt. Du hittar information om hur man kontaktar Datainspektionen på deras webbplats: www.datainspektionen.se.

Dina rättigheter där vi behandlar dina personuppgifter:

Du har rätt att kräva insyn, ändring och radering av personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har också rätt att kräva begränsad behandling, rätta fel och veta vilka uppgifter vi har lagrat om dig.

Det är inte möjligt att radera information där Norlandia Förskolor har en rättslig förpliktelse att behandla information. Det kan handla om bokföringslagen som ger oss rätt att lagra faktureringsunderlag.

Dataskyddsombudet kommer kräva att du kan identifiera dig för att information ska kunna lämnas ut. Din förfrågan kommer att behandlas så fort som möjligt, men senast inom 30 dagar.

Ändringar

Om vi genomför ändringar i våra tjänster, eller om lagstiftningen kring personuppgifter ändras på något sätt, kan vi komma att behöva göra ändringar i ovanstående information. Vi informerar dig om dessa ändringar om du tillhandahållit dina kontaktuppgifter. Uppdaterad informationen finns alltid tillgänglig på vår webbplats.

Kontaktuppgifter dataskyddsombud

Linn-Therese Greaker Bjørndal
E-post: dataskyddsombud@norlandia.com
Tel: +47 911 08 404