Vårt pedagogiska koncept

VI MÖTER MORGONDAGENS UTMANINGAR Norlandias pedagogiska koncept är övergripande och strategiskt styrande. Det beskriver och säkrar helhet och utveckling av våra förskolors pedagogiska arbete. Konceptet beskriver nuläget, har ett femårsperspektiv och utgår från de gällande lagar, föreskrifter, nationella och internationella dokument som rör barns uppväxtvillkor. Konceptet bygger på forskning, vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Norlandias pedagogiska koncept vänder sig till våra ledare och medarbetare i Norlandia förskolor, och anger riktlinjerna för vårt pedagogiska arbete. Konceptet utgör grunden för förskolans verksamhetsplan tillsammans med Norlandias kvalitetsmål och värdegrund. Konceptet är även utformat som en vägledning och diskussionsunderlag för pedagogerna.