Vårt hälsofrämjande arbete

HELA MÄNNISKAN I FOKUS De tidiga uppväxtåren är viktiga och vi tar ett särskilt ansvar för att barnen får vara aktiva, engagerade och kreativa tillsammans med andra barn. Vi utformar våra förskolor till hälsofrämjande verksamheter med fokus på fysisk och psykisk hälsa, vilket innebär att fysisk aktivitet och utomhusvistelse är naturliga inslag hos oss. Att arbeta hälsofrämjande innebär även att vi fokuserar på och tar tillvara barnens styrkor och kompetenser.

Barns uppväxtvillkor och robusta psykiska hälsa stärks genom relevanta och tidiga insatser. Vi ser tidigt de barn som behöver extra stöd och samarbetar med föräldrar och olika externa kontakter.


Vår barnsyn är det kompetenta barnet som är fullt av förmågor och som aktivt tar del i sitt eget lärande. Lärandet är en självstärkande process där pedagogens kompetens och insats stärker varje barn och bidrar till att utjämna sociala skillnader. Förmågan att reflektera över egna handlingar och beteenden stärks genom delaktighet och i samspel mellan barn och vuxna. Barnen ska få uppleva att de lyckas och få möjligheter att skapa tilltro till den egna förmågan.


Den grundläggande kompetensen som barnen ges i våra förskolor är en förutsättning för det livslånga lärandet. Vårt förhållningssätt utgår från att barn kan och är fulla av möjligheter. Varje barn ska få bli sett och respekterat för den individ som den är. Vi ser barnen som kompetenta att utforska och utvecklas utifrån sina intressen och behov.

De ska känna att deras dag är meningsfull.