Bättre varje dag

Våra framgångsfaktorer för en bra verksamhet är ett gott ledarskap, barnens bästa i fokus, hög kvalitet och en vilja att utvecklas. Våra medarbetares viktigaste uppgift är att bibehålla kvalitén och fortsätta utveckla det pedagogiska arbetet. Nyfikenheten, lusten och viljan att lära nytt tillsammans med barnen är grunden för det kreativa lärandet i våra förskolor och skolor. BARNENS BÄSTA är vår ledstjärna.

Medarbetarna är Norlandias viktigaste tillgång och ett gott ledarskap är vår viktigaste
framgångsfaktor. Vi är en lärande organisation som arbetar målinriktat med kompetensutveckling. Vår egen arbetsplats är en lärande arena där vi vägleder och lär av varandra, och där vi använder varandras erfarenheter och kompetenser. Varje enskild medarbetare tar ansvar för sina egna prestationer, förhållnings- och arbetssätt för att nå våra gemensamma mål.